Työturvallisuus ja -hyvinvointi Hoitokoti Päiväkummussa

Työturvallisuuden ja -terveyden ylläpitäminen ja kehittäminen on yhteistoimintaa, jossa tarvitaan jokaisen sitoutumista työpaikalla, vaikka päävastuu onkin työnantajalla. Positiivinen asenne työturvallisuuteen ja turvallisten työtapojen ja ohjeiden noudattaminen ovat osa hyvää työkulttuuria. Jokainen työntekijä voi edistää turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Työhyvinvoinnin kannalta olisi parasta, jos työryhmä itse miettisi, miten he voivat vaikuttaa omaan ja muiden työturvallisuuden lisääntymiseen. Asukkaiden hyvinvointi lisää hoitajan työhyvinvointia sekä työturvallisuutta. Kun asukas voi hyvin, se luo rauhan ryhmäkodin arkeen ja helpottaa hoitajan työpäivää. Henkilökunnan hyväntuulisuus ja rauhallisuus luo turvallisuuden tunnetta koko yhteisöön.

Ennakoinnilla ja yhteisellä pohdinnalla tuloksia

Päivittäisessä suunnittelussa kannattaa huomioida työtehtävien, hoitotilanteiden, työtapojen ja oikeiden välineiden merkitys turvalliseen ja viihtyisään työympäristöön. Ryhmäkotipalavereissa tulisi säännöllisesti käydä läpi mahdolliset työturvallisuusriskit, keskustella mitä kannattaisi tehdä toisin ja käydä yhdessä läpi hyväksi koettuja tapoja esimerkiksi asukkaan aamutoimien sujuvuuteen liittyen. Tavoitteena on saada kunkin asukkaan kanssa paras mahdollinen vuorovaikutus- ja hoitosuhde. Vastuuhoitajan tulisi kirjata hoitosuunnitelmaan mikä asukkaalle on sopiva kohtaaminen ja hoitotapa.

Kaikki uhkatilanteet tulee käsitellä myös ryhmäkodissa yhdessä; mitkä asiat ollaan koettu haasteellisiksi, missä tilanteessa ja miksi on koettu esim. pelkoa tai ärtymystä ja millä tavalla työturvallisuusriskit voitaisiin estää. On tärkeää tunnistaa riskitekijät, jotta ennakointi mahdollistuu.

Tyhy-tiimi ja Sisu-järjestelmä osana työhyvinvoinnin edistämistä

Työnantajan ja työntekijöiden välisenä yhteistoimintaelimenä toimii työsuojeluorganisaatio ja Tyhy-tiimi. Tyhy-tiimi päivittää mm. Hoitokoti Päiväkummun riskikartoituksen. Riskikartoitus pitää sisällään työn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät, fysikaaliset, kemialliset ja biologiset työympäristötekijät sekä tapaturmavaarat.

Työsuojeluorganisaatio on osa Tyhy-tiimiä. Työsuojelun toimintaohjelma laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Siinä on tarkemmin kuvattu Hoitokoti Päiväkummussa toteutettava työsuojelutoiminta. Sisu-raportointijärjestelmä on esimiesten tärkeä työkalu, jonka avulla päästään seuraamaan työtapaturmia, asiakasväkivaltatilanteita ja erilaisia läheltä piti -tilanteita. Tyhy-tiimissä käsitellään työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvät poikkeamat ja läheltä piti -tilanteet eli havainnot, jotka jokaisen työntekijän tulee osata tehdä tarvittaessa Sisuun.

Työn terveys- ja turvallisuusriskit liittyvät tyypillisesti henkiseen ja ruumiilliseen kuormitukseen. Haastavat asiakastilanteet, väkivallan uhka ja kiire ovat esimerkkejä psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Hoitoalalla esiintyy myös hankalia työasentoja ja raskaita asukassiirtoja. Lisäksi vuorotyö luo omia haasteita.

Koulutus ja työnkierto edistävät työssäjaksamista

Koulutuksella ja työnohjauksella on tärkeä rooli työhyvinvoinnin edistäjänä. Hoitokoti Päiväkummun koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain. Sen laadinnassa otetaan huomioon henkilökunnan osaamisen nykytilanne ja kouluttautumistoiveet, tiimien osaamiskokonaisuus ja yrityksen kehittämistavoitteet. Työnohjausta on järjestetty tiimikohtaisesti. Työntekijöiden erityisosaamista pyritään tukemaan ja sen käyttöä mahdollistamaan ryhmäkotitiimeissä ja teematiimeissä, joita Hoitokoti Päiväkummussa ovat hoitopalvelutiimi, asumis- ja ateriapalvelutiimi, virike-, tiedotus- ja viestintätiimi sekä tyhy-tiimi.

Työnkierto on yksi keino turvata jaksaminen. Koska Hoitokoti Päiväkummussa on asukasprofiililtaan erilaisia yksiköitä, on työntekijöillä mahdollisuus vaihtaa ainakin väliaikaisesti erityyppiseen yksikköön. Toteutamme myös autonomista työvuorosuunnittelua.

Yhteistyö Lääkärikeskus Aavan kanssa on tiivistä. Työterveyshuollon kanssa on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma, päihdeohjelma ja VATU- eli varhaisen tuen malli.

Työhyvinvoinnin jatkuvaa seurantaa mm. hyvinvointikartoituksen avulla

Työntekijöiden työturvallisuudesta huolehtiminen varmistaa osaltaan myös asukasturvallisuuden.

Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on Hoitokoti Päiväkummussa tärkeää. Tavoitteena on, että henkilöstö kokee työnsä tärkeäksi ja itsensä arvostetuksi, työnsä sopivan haastavaksi ja että jokaisella olisi mahdollisuus kehittyä työssään. Henkilöstön hyvinvointi, työhön sitoutuminen, ammatillinen osaaminen ja ammattitaitojen jatkuva kehittäminen ovat tärkeitä menestystekijöitä, joita seurataan vuosittain henkilöstön hyvinvointikartoituksessa. Viimeisimmän hyvinvointikartoituksemme tuloksista voit lukea täältä.

Teksti: Sanna Kylliö

Sanna vastaa henkilöstön ohjauksen prosessistamme ja on Paloheinän yksikkömme johtaja. Sannalle elämäniloa tuottaa mm. perhe, johon kuuluu myös kaksi karvakuonoa sekä mielekäs työ.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *