Kameravalvontarekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Hoitokoti Päiväkumpu Oy

Pasilankatu 2

00240 Helsinki

Keskus: 050 433 2275

Y-tunnus: 2154142-0

 1. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Tukipalvelujohtaja, kiinteistövastaava

Hoitokoti Päiväkumpu Oy

Pasilankatu 2

00240 Helsinki

info@hoitokotipaivakumpu.fi

Keskus: 050 433 2275

 1. Rekisterin nimi

Kameravalvontarekisteri

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tallentavaa kameravalvontajärjestelmää käytetään hoitokotien omaisuuden suojaamiseen, rikosten ennaltaehkäisyyn sekä rikosten tai väärinkäytösten selvittämiseen. Kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on myös suojata henkilökunnan työrauhaa sekä lisätä asukas-, lääke- ja työturvallisuutta.

Kameravalvonnasta informoidaan kuvauspaikoilla ”Alueella tallentava kameravalvonta” -kylteillä tai -tarroilla.

 1. Rekisterin tietosisältö

Videokuvaa kohteissa liikkuneista henkilöistä, ajoneuvoista jne.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Videokamerat

 1. Tietojen säilytysaika

Kameravalvonnan tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika, jos ne sisältävät käyttötarkoitukseen perustuvaa tutkittavaa tietoa. Tutkinnan päätyttyä tietoa säilytetään sen ajan, joka on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimista, esittämistä tai puolustamista varten. Kun aineiston säilyttämisen tarve on päättynyt, tieto poistetaan kolmen vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa tieto säännönmukaisesti tuhoutuu uuden tallenteen alle enintään kahden viikon kuluessa tallentamisesta.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Päiväkumpu Oy:n ulkopuolelle. Kameravalvonnan henkilörekisterin tietoja voidaan luovuttaa esimiehille, ulkopuolisille yhteyshenkilöille, asiakkaille ja/tai viranomaisille lain sallimassa ja edellyttämässä laajuudessa. Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

 1. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu kameravalvontarekisteriin, hänen tulee toimittaa kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen tarkastus toteutetaan henkilökohtaisella käynnillä yhteyshenkilön kanssa sovittuna ajankohtana.

Rekisteröidyn tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja mahdollisimman tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut. Pyynnön esittäjän tulee liittää tarkastusoikeuspyyntöön oma valokuvansa. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö on maksullinen, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle vuosi.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tiedot, mitä häntä koskien rekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perusteluin tai rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Kameravalvontatallentimia säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojen käyttö tapahtuu rajatuin käyttöoikeuksin työasemilta, joihin kirjaudutaan henkilökohtaisin tunnuksin. Kameravalvontatallenteita saavat käsitellä vain työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu, työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Jokainen henkilötietoja käsittelevä sitoutuu noudattamaan Päiväkumpu Oy:n tietosuoja- ja tietoturvakäytänteitä, toimintatapoja ja henkilötietojen käsittelyohjeita allekirjoittamalla lukitus- ja kameravalvonnan salassapitosopimuksen. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia, ja salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen päätyttyä.