Hyvät arvosanat asukas- ja omaiskyselystä

Taloustutkimus Oy teki meille perinteisen asiakastyytyväisyystutkimuksen jälleen tänä syksynä. Tulokset tutkimuksen eri osa-alueilla olivat pääosin samalla tasolla kuin viime vuonna, ja sekä asukkaat että asukkaiden omaiset olivat kokonaisuutena hyvin tyytyväisiä toimintaamme ja palveluihimme. Asukkaat antoivat täydet pisteet yhteistyöstä vastuuhoitajan kanssa.

Kaikkien yksiköidemme asukkaiden omaiset sekä muiden yksiköidemme asukkaat paitsi nuorten aikuisten kehitysvammaisten yksikön eli Käpytikka-talon sekä kehitysvammaisten ryhmäkodin, Kotipolun asukkaat, osallistuivat tutkimukseen. Käpytikka-talon sekä Kotipolun asukkaille tehdään oma kehitysvammaisille suunnattu kysely alkuvuodesta 2016.

Tutkimuksen toteutti pyynnöstämme Taloustutkimus Oy, joka on tehnyt vastaavan tutkimuksen myöskin vuosina 2010, 2013 sekä 2014. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri yksiköidemme asukkaiden ja asukkaiden omaisten tyytyväisyyttä toimintaamme ja palveluihimme. Tutkimuksen sisältö on pääosin vastaava kuin aiempina vuosina. Tietojen keruu tehtiin henkilökohtaisilla haastatteluilla marraskuun 2015 aikana.

Asukkaita haastateltiin yhteensä 27 ja asukkaiden omaisia 64. Asukkaat antoivat arvosanoja kolmiportaisella ”naama-asteikoilla”, jossa 🙂 oli tyytyväinen (3), :I ei tyytyväinen muttei tyytymätönkään (2) ja 🙁 tyytymätön (1). Asukkaiden omaiset antoivat arvosanat asteikolla 5-1 (erittäin tyytyväinen-erittäin tyytymätön).

 

Hoitopalvelusuhteesta hyvät arvosanat

Hoitopalvelusuhteen osa-alueella tarkasteltiin mm. hoitokodin toiminnan esittelemistä, hoitoneuvotteluita, tiedon saantia asukkaan voinnista ja hoitokotien sijaintia. Asukkaat olivat kaiken kaikkiaan hyvin tyytyväisiä arvioituihin tekijöihin ja arvosanojen keskiarvo oli 2,74 eli piirun verran parempi kuin viime vuonna. Myös omaisten antamat arviot tästä osa-alueesta olivat hyvin samanlaiset kuin viime vuonna. Omaisten antama keskiarvo oli 4,09. Kritiikkiä annettiin lähinnä tiedon saantiin liittyen yksiköiden yleisiin asioihin, arvosana oli kuitenkin vielä melko hyvällä tasolla tässäkin kategoriassa.

 

Henkilöstölle kiitosta ystävällisyydestä ja asenteesta

Asukkaat määrittelivät tyytyväisyytensä henkilökuntaan kolmiportaisella asteikolla keskiarvoon 2,81, mikä oli hieman korkeampi kuin viime vuonna. Omaisten tyytyväisyys henkilökuntaan oli kokonaisuutena myös hieman noussut. Arvosanojen keskiarvo oli nyt 4,26. Asukkaiden tyytyväisyyden keskiarvo vastuuhoitajan/ohjaajan kanssa oli täysissä pisteissä, 3,00!

Asukkaat ja omaiset arvostavat samansuuntaisia asioita henkilökunnassa. Parhaat arvosanat saimme tänä vuonna henkilöstön ystävällisyydestä ja asenteesta, joka oli asukkaiden mielestä 2,93 ja omaisten 4,32.  Tyytyväisyys hoitokodin esimiestyöhön ja johtoon oli myös lähes samalla erittäin hyvällä tasolla kuin vuonna 2014. Asukkaat antoivat esimiehille ja johdolle keskiarvoksi kolmiportaisella asteikoilla 2,82 ja omaiset viisiportaisella asteikoilla 4,09. Myös keittiöhenkilökuntaan oltiin tyytyväisiä (asukkaat 2,81 ja omaiset 4,20). Kuten aiemminkin hieman muita osatekijöitä enemmän kritiikkiä annettiin henkilöstön riittävyyden suhteen. Tänä vuonna etenkin omaiset olivat keskiarvon mukaan viime vuotta tyytymättömämpiä henkilöstön riittävyyteen (keskiarvo 3,76, viime vuonna 3,90).

 

Hyvä ja turvallinen ilmapiiri sai kiitosta

Asumisolosuhteisiin eli esim. tilojen viihtyisyyteen, kodikkuuteen ja siisteyteen, vaatehuollon toimivuuteen ja ilmapiiriin liittyvässä osiossa asukkaiden tyytyväisyys oli kautta linjan hyvällä mallilla. Heidän antamansa kokonaistyytyväisyyden arvosana oli 2,93, kun se viime vuonna oli 2,77. Tilojen turvallisuus ja vaatehuollon toimivuus saivat parhaat arvosanat asukkailta, kun taas omaiset antoivat parhaat arvosanat hoitokodin ilmapiiristä, tilojen turvallisuudesta sekä esteettömyydestä. Omaisten antama kokonaisarvosana oli hieman korkeampi kuin viime vuonna, 4,00. Asukkaat eivät juurikaan antaneet huonoja arvosanoja tässä osa-alueessa, kun taas omaiset antoivat kritiikkiä jonkin verran tilojen viihtyisyyteen ja vaatehuollon toimivuuteen liittyen.

 

Kaikki hyvin tyytyväisiä ateriapalveluihin

Ateriapalveluissa arvioitiin yhdeksää eri osa-aluetta. Sekä asukkaat että omaiset ovat kokonaisuutena hyvin tyytyväisiä ateriapalveluihin ja omaan Keittiö Karpaloomme. Asukkaat antoivat parhaat arvosanat ruokailuaikojen sopivuudesta, ruoka-annosten riittävyydestä ja avun saamisesta ruokailutilanteessa. Ruuan mausta annettu arvio oli myös hieman vuoden takaista parempi. Asukkaiden antama kaikkien arvosanojen keskiarvo oli lähes sama kuin viime vuonna eli 2,85, kun taas omaisten antama kokonaisarvosana oli kymmenyksen heikompi kuin vuosi sitten (4,18) mutta silti erittäin hyvällä tasolla.

 

Virike- ja harrastustoiminnassa paras palaute yhteisistä tilaisuuksista

Yksiköissä tarjottavaa virike- ja harrastustoimintaa arvioitiin viiden eri tekijän kokonaistyytyväisyyden suhteen. Näitä olivat ulkoilumahdollisuudet, hoitokodin yhteiset tilaisuudet, lehdet & kirjat & muut virikkeet, retket & konsertit & muut ulkopuoliset tapahtumat ja yhteistyö henkilökohtaisen avustajan kanssa (vain Käpytikka-talossa). Asukkaiden antama arvosana virike- ja harrastustoiminnalle oli lähes samalla tasolla kuin vuosi sitten, ja tämä osa-alue sai keskiarvoksi 2,70. Paras palaute tuli hoitokodin yhteisistä tilaisuuksista. Myös omaisten antama keskiarvo oli lähes viime vuoden tasoinen, 3,62. Myös he olivat tyytyväisimpiä yhteisiin tilaisuuksiin ja antoivat eniten kritiikkiä ulkoilumahdollisuuksista.

 

Kokemus lisäpalveluista hyvällä tasolla

Yhtä lukuun ottamatta kaikki asukkaat olivat tyytyväisiä (2,93) saamiinsa lisäpalveluihin (esim. jalkahoito, musiikki- ja fysioterapia ja hiustenhoitopalvelut). Myös omaiset olivat pääosin tyytyväisiä (4,32) lisäpalveluihin eikä tyytyväisyydessä ollut merkittävää eroa vuoden 2014 tilanteeseen.

 

Kokonaistyytyväisyys erittäin hyvä

Asukkaita ja omaisia pyydettiin antamaan myös arvosana tyytyväisyydestään hoitokodin toimintaan kaiken kaikkiaan. Sekä asukkaat että omaiset olivat hyvin tyytyväisiä toimintaamme kokonaisuutena. Asukkaiden antama arvosana kokonaistyytyväisyydestä oli 2,89 (viime vuonna 2,77) ja myös omaiset antoivat hieman paremman arvosanan, 4,21, kuin vuosi sitten (4,10).

Kun haastateltavia pyydettiin arvioimaan kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Hoitokoti Päiväkumpua tuttavilleen ja sukulaisilleen, asukkaista luku oli 97 % (vuonna 2014 76 %) ja omaisista 84 % (vuonna 2014 82 %).

Kokonaisuutena eri yksiköiden asukkaat ja asukkaiden omaiset ovat hyvin tyytyväisiä toimintaamme ja palveluihimme. Tyytyväisyys on hyvällä ja useimmilla osa-alueilla jopa erittäin hyvällä tasolla ja tulokset ovat pääosin samalla tasolla verrattuna viime vuonna tehtyyn tutkimukseen. Parhaimmat arvosanat saimme henkilökuntaan ja ateriapalveluihin liittyvistä osa-alueista.

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa on huomioitu tästä kyselystä saatu arvokas palaute. Virike- ja harrastustoimintaa kehitetään edelleen, kuten myös siitä tiedottamista. Myös vaatehuoltoon pyrimme löytämään entistä toimivampia käytäntöjä.
Lämmin kiitos kaikille vastanneille! Näistä kyselyistä saatava palaute on meille tärkeää toimintamme edelleen kehittämisessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *