Taloustutkimus selvitti asukkaiden ja omaisten mielipiteitä ja tyytyväisyyttä

Taloustutkimus teki syksyllä hoitokodeissa asukas- ja omaistyytyväisyystutkimuksen, jossa pyrittiin selvittämään asukkaiden ja omaisten tyytyväisyyttä palveluihimme ja toimintaamme.
Tutkimus kohdistui Paloheinän, Vuosaaren, Itä-Pasilan ja Länsi-Pasilan yksiköihin eli se ei koskenut kehitysvammapuolen yksiköitä eli Kotipolun ryhmäkotia ja Käpytikka-taloa, joissa tehdään erilliset tutkimukset.

Tiedonkeruu omaisilta toteutettiin internet- ja kirjekyselyn avulla ja asukkaita haastateltiin. Vastauksia omaisilta saatiin yhteensä 55 ja asukashaastatteluita tehtiin 51. Asukkaat arvioivat tyytyväisyyttään kolmiportaisen ”naama-asteikon” avulla, jossa 3 tarkoittaa tyytyväistä ja 1 tyytymätöntä. Omaiset käyttivät arvioinnissaan asteikkoa 1-5, jossa 5 tarkoittaa ”suosittelisin varmasti” ja 1 ”varmasti en suosittelisi”.

Tyytyväisyys lähes entisellä tasolla alan kohuvuodesta huolimatta

Eri ryhmäkotien vastauksissa oli jonkin verran vaihtelua, mutta tässä käymme kootusti läpi kokonaistuloksia. Taloustutkimus pitää tilastollisesti merkittävänä 0,2 numeron muutosta. Meidän muutoksemme olivat tätä pienempiä; omaisten kokonaistyytyväisyys (asteikolla 1-5) oli laskenut edellisvuodesta hieman ollen nyt 4,06 (v. 2018 oli 4,21) ja asukkaiden kokonaistyytyväisyys oli pysynyt lähes ennallaan vuoden 2018 2,74:stä ollen nyt 2,70 (asteikolla 1-3).

Asukkailta kysyttiin, kuinka varmasti he suosittelisivat Päiväkumpua ystävilleen tai sukulaisilleen, ja 77% haastatelluista olisi valmis suosittelemaan varmasti tai todennäköisesti, kun vastaava luku oli vuonna 2018 74%. Omaisten osalta NPS:ään eli nettosuositteluindeksiin perustuva tulos oli +35 eli tasolla hyvä. Taloustutkimuksen NPS-tietopankin keskiarvo vuonna 2019 tässä oli 13. NPS-indeksi oli laskenut hieman viime vuodesta, jolloin se oli +36, mutta olemme edelleen erittäin kiitollisia tästä korkeasta suositteluindeksistä.

Hoitopalvelusuhteessa yhteistyö arvioitiin sujuvaksi, lisää panostuksia tiedonsaantiin

Omaisten ja hoitohenkilökunnan yhteistyöhön, omaisten iltoihin ja lääkäripalveluihin oltiin omaisten suhteen kokonaisuutena hieman tyytymättömämpiä kuin vuonna 2018. Keskiarvo tässä kategoriassa oli 3,96 (vuonna 2018: 4,08). Asukkaiden osalta tämä kategoria sai viime vuotta hieman paremman kokonaistuloksen eli 2,69 (vuonna 2018: 2,53). Asukkaat olivat viime tutkimuskertaa tyytyväisempiä mm. yhteistyön sujuvuuteen, toiminnan esittelyyn ja tiedon saantiin ajankohtaisista asioista. Mm. tiedonsaantiin omaisten suuntaan tullaan kiinnittämään edelleen huomiota ja pyrimme parantamaan sitä myös jatkossa.

Ystävällisestä henkilökunnasta ja upeasta asenteesta kiitosta

Yhtenä tutkimuskohteena oli hoitohenkilökunta, esimiehet ja johto. Asukkaiden kokonaistyytyväisyys henkilökuntaan oli pysynyt lähes samalla, hyvällä tasolla vuoteen 2018 verrattuna keskiarvon ollessa nyt kolmiportaisella asteikolla 2,73 sen ollessa viime vuonna 2,78. Omaisten tyytyväisyysarvio henkilökuntaan oli kokonaisuutena hyvä mutta kuitenkin viime vuotta heikompi. Vastausten keskiarvo oli tässä kategoriassa omaisilla viisiportaisella asteikolla 4,02 (v. 2018 ka. 4,24). Tyytyväisyysarviot ovat lähes vastaavat kuin viime vuonna, mutta tyytyväisyys henkilöstön riittävyyteen jäi tällä kertaa heikommaksi kuin muiden arvioitujen tekijöiden. Tämän asian äärellä työskentelemmekin aktiivisesti tulevina vuosina. Isossa osassa ryhmäkoteja Päiväkummussa on yli 0,7 mitoitus, mutta ei kaikissa. Niissä ryhmäkodeissa, joissa mitoitus on alle 0,7, nostamme mitoitusta vuosina 2020-2022 vähintään 0,7:ään ja tarvittaessa sen yli. Henkilöstön ystävällisyys (4,55) ja asenne (4,25) saivat huippuarvosanat omaisilta. Tämä palaute ilahdutti meitä kovasti. Hyvään kohtaamiseen, ystävällisyyteen ja asenteeseen satsaamme myös jatkossa.

Remonteilla lisää viihtyisyyttä asumisolosuhteisiin

Tilojen siisteyteen ja viihtyisyyteen sekä hoitokodin ilmapiiriin sekä muihin asumiseen liittyviin elementteihin oltiin omaisten osalta hieman tyytyväisempiä kuin vuonna 2018 (3,87) keskiarvon ollessa nyt 3,89. Omaiset olivat viime vuotta tyytyväisempiä erityisesti tilojen turvallisuuteen sekä yhteisten tilojen viihtyisyyteen. Tilojen viihtyisyyteen ja kehittämiseen ollaan kiinnitetty vuonna 2019 paljon huomiota esimerkiksi Länsi-Pasilan yksikössä, jossa tehtiin remonttia sekä yhteisiin tiloihin että asukashuoneisiin. Asukkaiden arvosanat olivat viime tutkimuskerran tasolla, ja keskiarvo oli tällä kertaa kolmiportaisella asteikoilla 2,74. Asukkaat olivat tyytyväisimpiä tilojen esteettömyyteen, siisteyteen ja ilmapiiriin.

Ateriapalveluista huippuarvio etenkin asukkailta

Asukkaiden kokonaisarvio ateriapalveluista oli kohonnut huippulukemiin kolmiportaisella asteikolla ollen nyt 2,86 (v. 2018 ka. 2,70). Omaiset arvioivat aterioihin liittyvät osatekijät lähes yhtä hyviksi kuin viimeksi keskiarvon ollessa tällä kertaa 3,95 (v. 2018 ka. 4,02) asteikolla 1-5.

Reseptiikkaa ja kiertäviä ruokalistoja kehitetään jatkuvasti saadun palautteen perusteella, ja ruokalistamme ovat näkyvillä nettisivuillamme. Järjestimme keväällä ja syksyllä 2019 ”Tule kanssamme syömään” -hetket, joihin kutsuimme omaisia syömään yhdessä läheistensä kanssa ja toivomme näiden hetkien tuoneen ateriapalveluitamme myös tutummaksi ja toivomme, että myös jatkossa mahdollisimman moni pääsee osallistumaan näihin yhteisiin ruokailuhetkiin.

Viriketoiminnassa panostetaan ulkoiluun

Virike- ja harrastustoimintaa arvioitiin kuuden osatekijän suhteen: ulkoilumahdollisuudet, ryhmätoiminta, hoitokodin yhteiset tilaisuudet, ryhmäkodin päivittäiset yhteiset hetket ja lehdet&kirjat&yms. sekä retket&konsertit&yms. Asukkaiden kokonaisuustyytyväisyys oli noussut hieman viime vuodesta (2,53) ollen nyt 2,59 asteikolla 1-3. Asukkaat arvioivat retkiä yms. ulkopuolisia tapahtumia lukuun ottamatta eri kategoriat viime vuoden tasolle tai hieman paremmiksi. Omaisten vastaavassa arviossa oli taas nousua 3,55:stä 3,60:een ja he arvioivat erityisesti retket ja muut ulkopuoliset tapahtumat viime vuotta paremmiksi. Myös ulkoilumahdollisuudet on arvioitu sekä asukkaiden että omaisten osalta paremmiksi kuin vuonna 2018.

Panostimme vuonna 2019 aktiviteettitoimintamme näkyväksi tekemiseen mm. luomalla yksiköihin ”Esimerkkejä elämänilontäyteisistä hetkistä” -vihkosen, jossa esittelemme erilaisia arjessa näkyviä hetkiämme. Vihkonen on nähtävillä kaikissa ryhmäkodeissa ja siinä kerrotaan mm. ulkoilusta, Päiväkummun Picassot -ryhmistä sekä siitä, miten hoivamuusikkomme Jyrki Myllylän myötä musiikin määrä yksiköissämme on kasvanut entisestään. Ulkoiluun on panostettu edelleen mm. seuraamalla säännöllisesti toteutuneiden ja tarjottujen ulkoiluiden määriä ryhmäkodeissa, ja ns. kiky-tunteja on kohdistettu edelleen asukkaiden ulkoiluun.

Kaksi vuotta sitten käyttöönottamamme virikevuosikello on näkynyt myös vahvasti toiminnassamme. Virikevuosikelloon on merkitty kullekin viikolle omat teemat, jotka näkyvät arjessamme eri tavoin.  Päivä-, viikko- ja kuukausiohjelmamme ovat ryhmäkodin seinällä, ja toimintaamme pääsee seuraamaan myös nettisivuilla olevan tapahtumakalenterimme sekä Facebook-sivujemme kautta, jonne lisäämme kuvia lähes päivittäin.

Asukas- ja omaiskyselymme ovat varsin laajat ja näiden kyselyiden palautteet antavat meille paljon tietoa toimintamme kehittämisen tueksi. Olemmekin hyödyntäneet näitä kyselyitä vuoden 2020 toimintasuunnitelmien laatimisessa sekä toimintamme edelleen kehittämisessä. Lämmin kiitos kaikille vastanneille!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *